Осигураник у обавезном и добровољном осигурању :: Semberija INFO ::

 

Осигураник у обавезном и добровољном осигурању


Осигураник је лице осигурано на обавезно и добровољно пензијско и инвалидско осигурање. Обавезним и добровољним осигурањем, на начелима узајамности и солидарности, осигура-ницима се обезбеђују права у случају старости и инвалидности, а у случају смрти осигураника, односно корисника пензије, право се обезбјеђује члановима њихове породице.
 
Осигураник у обавезном осигурању је:
  • лице запослено на основу уговора о раду или другог акта послодавца,
  • лице које обавља самосталну дјелатност,
  • лице које обавља свештеничку дужност или вјерску службу и
  • лице које обавља пољопривредну дјелатност и које је уписано у Регистар пољопривре-дних газдинстава као носилац пољопривредног газдинства.
 
Статус осигураника у обавезном осигурању стиче се подношењем пријаве у Јединствени си-стем регистрације контроле и наплате доприноса који је поднио уплатилац доприноса, а пре-стаје подношењем одјаве.
На дан 31.12.2023. године у Матичној евиденцији евидентирано је 332.953 осигураника. У последњих пет година број осигураника порастао је за 17.066 што представља позитиван тренд и континуиран раст броја осигураника. Последњи подаци на дан 31.03.2024. године нам говоре да је настављен даљи раст броја осигураника на 335.834.
 
Лице које није осигураник у обавезном осигурању може се осигурати на добровољно осигура-ње под условима да има пребивалиште на територији Републике Српске или територији Брчко Дистрикта БиХ, општу здравствену способност и ако је старије од 15 година.

На дан 31.12.2019. године евидентирано је 1.041. лице на добровољном осигурању, а пет годи-на касније у добровољном осигурању био је 1.291 осигураник. Раст броја осигураника наста-вљен је и у првом кварталу ове године, тако да је са 31.03. евидентирано 1.382 осигураника у добровољном осигурању.

Тренд благог, али континуираног раста, из године у годину, биљежи и код осигураника пољопривредника.
Под осигураником пољопривредником подразумјева се лице које обавља пољопривредну производњу и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац пољопри-вредног газдинства, под условом да на дан пријаве на осигурање није старије од 50 година живота, да има општу здравствену способност и да није обавезно осигуран по другом основу.

На дан 31.12.2023. године у матичној евиденцији Фонда евидентирано је 1.988 осигураника пољопривредника, што је резултат раста од 44,2% у последњих пет година.