Fond PIO: Ostvarivanje prava na penziju :: Semberija INFO ::

 

Fond PIO: Ostvarivanje prava na penziju


Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na starosnu penziju ima osigura-nik kada navrši 65 godina  života i najmanje 15 godina staža osiguranja. To važi i za žene i muškarce osiguranike. Osiguranik  koji nema navršenih 65 godina života, ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Do propisanih uslova dolazi se postepeno, tako što se starosna granica svake godine povećava za četiri mjeseca. U tekućoj godini za osiguranika (muškarc i žena) uslovi su povećani za četiri mjeseca pa je uslov 59 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog osiguranja, dok je za ženu osiguranika navršenih 57 godina i četiri mjeseca života i 35 godina staža osiguranja. U 2025. godini dostići će se propisani uslovi, gdje će uslovi za ostvarivanje prava za osiguranika muškarca i ženu  biti 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, dok će za ženu osiguranika biti navršenih 58 godina života  godina života i 35 godina staža osiguranja.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa ovim zakonom su:
  • u slučaju starosti- starosna penzija
  • u slučaju invalidnosti- raspoređivanje na drugo radno mjesto, prekvalifikacija ili dokvalifikacija novčane naknade u vezi sa smanjenom radnom sposobnošću- invalidska penzija
  • u slučaju smrti osiguranika odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije- porodična penzija

Na dan 31.08. u Matičnoj evidenciji osiguranika evidentirano 330.947 osiguranika  što je najveći broj u istoriji postojanja Republike Srpske. U posljednjih osam godina iz godine u godinu bilježi se pozitivan trend i blagi rast odnosa između broja osigura-nika i korisnika prava , tako da na dan 31.08. iznosi 1.19:1.
U prvih osam mjeseci ove godine, u pravo je uvedeno 9.513 korisnika penzije, od toga 6.839 ili 71,89% korisnika starosne penzije, 1.907 ili 20,04% porodične penzije i 767 ili 8,06% korisnika prava na invalidsku penziju.
 
 
U pogledu polne strukture osiguranika u prvih osam mjeseci ove godine 62,36% čine muškarci, dok je 37,36% žena osiguranika

Fond PIO i u ovoj godini, bilježi pozitivne trendove u pogledu poboljšanja odnosa između broja osiguranika i korisnika prava, rasta izvornih prihioda po osnovu doprinosa, strukture korisnika prava, ali i svih drugih parametara koji su bitni za samoodrživost i postojanost penzijskog sistema Republike Srpske.