Nacrt rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu još nije dostavljen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje :: Semberija INFO ::

 

Nacrt rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu još nije dostavljen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje


Podsjećanja radi, nakon što nacrt rebalansa budžeta grada  Bijeljina za 2023. godinu bude upućen u skupštinsku proceduru, minimalan rok za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine grada na kojoj isti može biti razmatran je 7 dana od upućivanja poziva za sjednicu, zajedno sa dnevnim redom i materijalima. Nakon eventualnog usvajanja nacrta rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu, tek treba da uslijede javne rasprave gdje će budžetski korisnici imati mogućnost da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt rebalansa budžeta.

Dalja procedura koja je predviđena jeste da se nakon provođenja javne rasprave, od strane Gradonačelnika i Odjeljenja za finansije razmatraju prijedlozi, primjedbe i sugestije upućeni u toku javne rasrpave, te da se nakon nakon uvrštavanja istih prijedlog rebalansa budžeta upućuje Ministarstvu finansija u Vladi Republike Srpske na davanje saglasnosti. Nakon dobijene saglasnosti, stiču se uslovi da se prijedlog nacrta rebalansa Budžeta uputi na sjednicu Skupštine grada na razmatranje i usvajanje, takođe sa minimalnim rokom od 7 dana za sazivanje i održavanje sjednice, od dana upućivanja poziva za sjednicu, zajedno sa dnevnim redom i materijalima. Takođe, nakon eventualnog usvajanja prijedloga rebalansa budžeta grada za 2023. godinu, potrebno je isti objaviti u Službenom glasniku grada i taj akt stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave. 

Imajući u vidu sve navedeno, posebno predviđene zakonske rokove i zakonsku proceduru predviđenu za usvajanje budžeta / rebalansa budžeta grada, te činjenicu da je danas 1. decembar a da se rebalans budžeta grada može usvojiti najkasnije do 31.12.2023. godine, jasno je da smo propuštanjem nadležnih, u ovom slučaju Gradonačelnika i Odjeljenja za finansije, došli u rizik da se prijedlog rebalansa budžeta za 2023. godinu uopšte i ne nađe u skupštinskoj proceduri na razmatranju i usvajanju. Pored toga, postavlja se i suštinsko pitanje, koja je svrha razmatranja i usvajanja rebalansa budžeta grada za 2023. godinu u poslednjim danima 2023. godine?! 

(Skupština grada Bijeljina)