FOND PIO RS: Poseban staž u dvostrukom trajanju :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Poseban staž u dvostrukom trajanju


U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju poseban staž u dvostrukom trajanju računa se:

 
  • borcu, pripadniku oružanih snaga SFR Jugoslavije (JNA) ili vojnih formacija pod komandom tih snaga, za vrijeme oružanih sukoba na teritoriji te države od 17. avgusta 1990. do 19. maja 1992. godine, i
  • borcu, pripadniku Vojske Republike Srpske (VRS) i pripadniku MUP-a, za vrije-me oružanih sukoba na teritoriji bivše BiH od 19. maja 1992. godine do dana demobilizacije.
 
U poseban staž u dvostrukom trajanju navedenim licima računa se vrijeme provedeno u zarobljeništvu, kao i vrijeme provedeno na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji, zbog posledica bolesti ili povreda zadobijenih u oružanim sukobima i zarobljeništvu.
 
Poseban staž u dvostrukom trajanju utvrđuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske svojim rješenjem, a na osnovu pravosnažnog rješenja o kategorizaciji borca, koje donosi nadležni državni organ. Ovaj staž računa se zaključno sa danom demobilizacije, odnosno sa danom oslobađanja iz zarobljeništva ili završetka liječenja i medicinske rehabilitacije, a najkasnije do 19. juna 1996. godine.
 
Poseban staž uvećava se 100%, odnosno jedna godina posebnog staža računa se kao dvije godine staža.
 
Fond svojim rješenjem utvrđuje penzijski staž koji čini zbir posebnog staža u dvostru-kom trajanju i staža osiguranja. Izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invali-dskom osiguranju od februara 2023. godine omogućeno je da se licu kome je rješenjem Fonda utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju Fond na lični zahtjev ukine to rje-šenje kojim je taj staž  utvrđen. Osiguranik nakon ukidanja rješenja o posebnom stažu u dvostrukom trajanju nema pravo za ponovno utvrđivanje tog staža.
 
Od ukupno 281.202 korisnika prava na penziju u matičnoj evidenciji Fonda evidentira-no je 122.095 korisnika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju. Oni ukupno imaju  724.154 godine posebnog staža u dvostrukom trajanju ili prosječno 5,93 godine po kori-sniku prava. Pored njih u matičnoj evidenciji osiguranika Fonda je evidentirano i 71.780 osiguranika sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju koji nisu korisnici prava na penziju. Oni će svoje pravo na penziju ostvariti u narednom periodu po ispunjavanju uslova u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.