Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Podrška međunarodnim fondovima za koprodukciju“


Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU Kreativna Evropa (2014-2020), potprogram Mediji, objavljen Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Podrška međunarodnim fondovima za koprodukciju“.

Osnovni cilj predmetnog poziva je podrška aktivnostima jačanja kapaciteta audiovizuelnog sektora i to:
- povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvijanje audiovizualnih djela s potencijalnom mogućnošću kretanja u Evropi i šire, te podsticanje evropskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući i pružaoca TV usluga;
- aktivnosti kojima se pomaže evropskim i međunarodnim koprodukcijskim partnerima da ostvare i/ili pruže što veću podršku za audiovizualna djela koja se produciraju iz međunarodnih fondova podrške za koprodukciju u zemlji koja učestvuje u Programu.

Aktivnosti moraju početi 01.06.2020. i završiti do 30.06.2023. godine. Maksimalno trajanje projekta je 37 mjeseci.

Podnosilac zahtjeva mora biti pravni subjekt koji ima fond za koprodukciju koji je zakonski osnovan i djeluje tokom perioda od najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje zahtjeva, a njegova je osnovna djelatnost podrška međunarodnim koprodukcijama.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. januar 2020. godine do 17:00 časova.

Ukupan budžet Poziva iznosi 500 000 evra.

Više informacija na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en  
 
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije
Gradska uprava Grada Bijeljina