Фонд ПИО: Остваривање права на пензију :: Semberija INFO ::

 

Фонд ПИО: Остваривање права на пензију


Законом о пензијском и инвалидском осигурању, право на старосну пензију има осигура-ник када наврши 65 година  живота и најмање 15 година стажа осигурања. То важи и за жене и мушкарце осигуранике. Осигураник  који нема навршених 65 година живота, има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа. Осигураник жена која нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

До прописаних услова долази се постепено, тако што се старосна граница сваке године повећава за четири мјесеца. У текућој години за осигураника (мушкарц и жена) услови су повећани за четири мјесеца па је услов 59 година и четири мјесеца живота и 40 година пензијског осигурања, док је за жену осигураника навршених 57 година и четири мјесеца живота и 35 година стажа осигурања. У 2025. години достићи ће се прописани услови, гдје ће услови за остваривање права за осигураника мушкарца и жену  бити 60 година живота и 40 година пензијског стажа, док ће за жену осигураника бити навршених 58 година живота  година живота и 35 година стажа осигурања.

Права из пензијског и инвалидског осигурања у складу са овим законом су:
  • у случају старости- старосна пензија
  • у случају инвалидности- распоређивање на друго радно мјесто, преквалификација или доквалификација новчане накнаде у вези са смањеном радном способношћу- инвалидска пензија
  • у случају смрти осигураника односно корисника старосне или инвалидске пензије- породична пензија

На дан 31.08. у Матичној евиденцији осигураника евидентирано 330.947 осигураника  што је највећи број у историји постојања Републике Српске. У посљедњих осам година из године у годину биљежи се позитиван тренд и благи раст односа између броја осигура-ника и корисника права , тако да на дан 31.08. износи 1.19:1.
У првих осам мјесеци ове године, у право је уведено 9.513 корисника пензије, од тога 6.839 или 71,89% корисника старосне пензије, 1.907 или 20,04% породичне пензије и 767 или 8,06% корисника права на инвалидску пензију.
 
 
У погледу полне структуре осигураника у првих осам мјесеци ове године 62,36% чине мушкарци, док је 37,36% жена осигураника

Фонд ПИО и у овој години, биљежи позитивне трендове у погледу побољшања односа између броја осигураника и корисника права, раста изворних прихиода по основу доприноса, структуре корисника права, али и свих других параметара који су битни за самоодрживост и постојаност пензијског система Републике Српске.